Ciele / Aktivity

  • -účasť pri príprave a realizácii politiky v sektore výroby mlieka na národnej a európskej úrovni
  • -presadzovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k odberateľom a spracovateľom mlieka
  • -zvyšovanie kvality a rentability výroby surového kravského mlieka
  • -spolupráca s ústrednými, samosprávnymi a profesnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí
  • -informačná, poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť
  • -aktivity zamerané na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov