Preloader
Top

Dopady koronavírusovej epidémie na sektor mlieka v krajinách EÚ

Koronavírusová epidémia zasiahla viac či menej všetky európske krajiny. Medzi najväčšie problémy vo všeobecnosti patria problémy s logistikou pri exporte do Číny, ďalej problémy s pracovnou silou súvisiace s ochoreniami zamestnancov alebo s ich zotrvaním v karanténe. K spomaleniu procesov v prvovýrobe a spracovaní mlieka prispievajú aj opatrenia prijaté členskými štátmi EÚ na zamedzenie šírenia koronavírusovej infekcie (napr. povinná karanténa pre všetkých, ktorí prichádzajú z postihnutých oblastí).
Z dôvodu uzatvorenia zariadení spoločného stravovania, reštaurácií, jedální dochádza k presunu dopytu od stravovacích prevádzok (ktoré zaznamenávajú silný prepad predaja) na maloobchod, ktorý dosahuje výrazný nárast predaja vďaka tzv. “panickému nakupovaniu” (napr. Taliansko, Francúzsko). Spracovateľské podniky preto musia mlieko spracovávať na produkty predajné v supermarketoch.
Krajiny, ktoré vyvážajú mlieko na ďalšie spracovanie do iných krajín napr. kvôli nedostatku spracovateľských kapacít na národnej úrovni ako je Slovinsko, ale aj Nemecko, ktoré je významným exportérom surového mlieka do Talianska, majú obavy zo zatvárania hraníc. Za normálnych okolností je vnútorný obchod EÚ veľmi dynamický a akékoľvek zatváranie hraníc by naň malo negatívny dopad.


Stručný prehľad situácie v jednotlivých krajinách

Rakúsko
-obavy z obmedzenia prístupu na exportné trhy (najmä trh so spotovým mliekom v Taliansku)
-kolísanie dopytu kvôli tzv. panickému nakupovaniu (nárast predaja UHT mlieka vs. zníženie dopytu zo strany gastronomických zariadení)

Belgicko
-negatívne dopady na export mlieka do Číny
- výrazný pokles dopytu po mliečnych výrobkoch

Dánsko
-zatiaľ bez výrazného negatívneho dopadu vírusu COVID-19, ani čo sa týka exportu, ani domáceho predaja (pred niekoľkými týždňami bol export najmä do Číny v omeškaní kvôli obmedzeniam prevádzkovej kapacity čínskych prístavov, ale už sa to dostáva do normálu
-na domácom trhu je zaznamenaná tendencia presunu dopytu od stravovacích prevádzok smerom k maloobchodu
-poľnohospodársky sektor zdôrazňuje, že udržanie súčasnej situácie bez výrazných dopadov krízy v najbližších mesiacoch bude možné iba za predpokladu, že dodávateľský reťazec zostane otvorený a bude zabezpečený voľný pohyb tovarov a ľudských zdrojov v rámci EÚ a medzi zahraničnými obchodnými partnermi
-obavy sú najmä v súvislosti s pracovnou silou, nakoľko niektoré členské štáty EÚ uplatňujú prísne karanténne opatrenia (pracovníci, ktorí sa na víkend vracajú domov zo zahraničia); ak tieto opatrenia budú narastať, bude to mať nepriaznivý dopad na voľný pohyb pracovníkov, čo povedie k nedostatku pracovnej sily a zníženiu produkcie.
- neistota v budúcich obchodných podmienkach, pretože firmy by mohli spomaliť svoj chod, aby tak minimalizovali ekonomické straty

Francúzsko (Coop de France)
-pokles cien priemyselných mliečnych komodít
-doposiaľ nebol zaznamenaný negatívny dopad koronavírusovej krízy na dodávky mlieka a pracovnú silu
-pokles exportu v rámci Európy a do Číny
-pokles tržieb kateringových spoločností, či prevádzok spoločného stravovania kvôli povinnému zatvoreniu reštaurácií, škôlok, stredných a vysokých škôl od 15. marca (až o -60%)
-nárast tržieb z predaja v supermarketoch v prvej polovici marca (+10-15%), napreduje online nakupovanie
-v najbližšom čase hrozí, že ak dôjde k obmedzeniu dostupnosti prepravných služieb (vodičov), zníži sa objem spracovaného mlieka, čo bude mať negatívny dopad na odber surového kravského mlieka z fariem

Francúzsko (FNPL – Národná federácia producentov mlieka)
-FNPL sa zasadzuje o presadenie opatrení na zabránenie negatívnych vplyvov obmedzenia pohybu dodávok a o to, aby poľnohospodárstvo bolo považované za prioritný sektor (akým je zdravotníctvo)
-nákup surového kravského mlieka v rámci krajiny pokračuje podľa informácií viacerých spracovateľov bez zmeny; od dodávateľov mlieka vyžadujú prísne dodržiavanie hygienických opatrení, aby sa zabránilo možnej kontaminácii suroviny vodičom (žiadny fyzický kontakt, dodržiavanie minimálnej vzdialenosti a pod.)
-domácnosti si vytvárajú svoje vlastné „sklady“, dôsledkom čoho sú často vypredané mliečne produkty, najmä maslo a konzumné mlieko v supermarketoch, a to vytvára isté napätie v dodávateľskom reťazci.
-ohrozený je priamy predaj mlieka, nakoľko obmedzenie pohybu obyvateľstva môže mať priamy vplyv na jeho predaj a počas obdobia koronavírusovej krízy by mohol byť úplne zastavený

Nemecko
- sektor mlieka reaguje na koronavírusovú krízu, aj keď tá sa zatiaľ výrazne neodráža na cenách mliečnych produktov
-negatívny dopad má na logistické problémy pri obchodovaní s Čínou (až 2/3 kapacít nie je v čínskych prístavoch dostupných)
-logistické problémy sú zaznamenané aj na vnútornom trhu EÚ
- najmä menší spracovatelia mlieka v Taliansku stopli alebo výrazne zredukovali spracovanie mlieka kvôli zamestnancom na PN (Taliansko je významným odberateľom surového kravského mlieka) nespracovaná surovina teraz čiastočne ovplyvňuje trh so spotovým mliekom
- vodiči z Talianska, ale aj z Nemecka majú sťaženú prepravu cez členské štáty EÚ, dokonca šoféri musia zotrvávať v dvojtýždňovej karanténe
-skúsenosti z Talianska ukazujú, že mliekarne čelia problémom s rušením objednávok veľkých odberateľov z radov zariadení spoločného stravovania, reštaurácií a pod., na druhej strane maloobchod zaznamenáva veľký dopyt; nie je vylúčené, že tento scenár bude podobný aj v Nemecku

Írsko
-segment reštaurácií /kateringu sa zastavil, čo bude mať istý vplyv aj na sektor mliekarenstva; aj keď tieto problémy za niekoľko mesiacov pominú, na poľnohospodárstvo budú mať dopad celý rok
-nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v spracovateľských prevádzkach z dôvodu zamestnancov v karanténe alebo na OČR spôsobuje obavy zo obmedzenia zásobovacom reťazca
-spracovateľské podniky pripravujú školenia na zaškolenie pracovníkov, aby zabezpečili udržateľnosť produkcie; avšak na niektorých pozíciách je kvalifikácia nevyhnutná
-zvyčajnou praxou v krajine je, že Ministerstvo pôdohospodárstva vydáva certifikáty k vyvážaným produktom o ich súlade s hygienickými štandardami; momentálne sú tu obavy z plynulosti tejto procedúry (kvôli PN, OČR a karanténam); produkty bez certifikácie nemôžu byť exportované, čo predstavuje riziko z nenaplnenia objednávok a z toho, že produkty zostanú na skladoch
-nedostatok prepravných kontajnerov v exporte aj na vnútornom trhu, zdržania z dôvodu dezinfekčných procedúr a pod.

Taliansko (CIA)
-oblasť Talianska, ktorá je najviac zasiahnutá koronavírusom, je oblasť, v ktorej je situovaných viac ako polovica fariem prvovýroby mlieka, na ktorých sa produkuje až 78 % národnej produkcie
-hotelová a reštauračná sieť Horeca zaznamenala prepad a aj napriek tomu, že v maloobchode je zaznamenaný nárast predaja, to malo výrazný vplyv na predaj mliekarní (napojených na sieť spoločnosti Horeca); táto situácia spoločne s obmedzením spracovania surového kravského mlieka niektorými mliekarňami, viedla ku kolapsu cien spotového mlieka
-za posledné štyri týždne bol zaznamenaný pokles ceny syra Grana Padano o -15 ct/kg a syra Parmigiano Reggiano o -40-50 ct/kg

Taliansko (Coldiretti)
- tlak na zníženie nákupnej ceny mlieka a aj na znižovanie dodávok surového kravského mlieka kvôli zatvoreniu hotelovej a reštauračnej siete Horeca (ktorá sa na celkovej spotrebe potravín v Taliansku podieľa 36 %-tami)
-takéto požiadavky sú pri komodite ako mlieko neprípustné, keďže jeho produkcia nemôže byť len tak prerušená, ani sa nedá nijakým spôsobom dávkovať
-kritická situácia u kráv vo veku 4 a viac rokov
- doposiaľ sú odhadované škody v objeme 400 mil. EUR len za prvovýrobu mlieka a ďalších 200 mil. EUR za kravy staršie ako 4 roky
-oblasti silne zasiahnuté koronavírusovou infekciou - Lombardia a Emilia-Romagna, sú oblasti v ktorých sa vyprodukuje až 62,6 % národnej produkcie mlieka
- sú tu aj obavy z uzatvárania hraníc, keďže 88 % tovaru je v Taliansku transportovaný po cestných sieťach ( 1/3 talianskych syrov sa exportuje)
-43% Talianov obmedzilo nakupovanie, asi 61 % Talianov ide nakupovať jedenkrát do týždňa a nakupujú najmä cestoviny, ryžu, cereálie (26%) ďalej mlieko, syry, ovocie a zeleninu (26%), konzervy (15%), mäso a ryby (14%), potraviny z chladiaceho pultu a klobásy (7%) a víno a pivo (5%)

Taliansko Confagricoltura
- talianska vláda obmedzila pohyb ľudí, zatvorila reštaurácie, pohostinstvá, kateringové spoločnosti; hotelový sektor sa celý zastavil a to všetko má dopad na spotrebu
-spotreba čerstvého mlieka a syrov ako napr. mozzarella sa dramaticky znížila, na druhej strane sa zvýšila spotreba UHT mlieka a tvrdých syrov
-veľká sieť supermarketov GDO výrazne zvýšila tržby z predaja, ale nijako to nekompenzuje zníženie nákupov zo strany siete HORECA; spracovateľské podniky a družstvá žiadajú producentov mlieka o zníženie produkcie a dodávok mlieka
-mliekarne majú nedostatok zamestnancov (ochorenia a pod.), ale produkčný cyklus na farmách sa nemení
-začínajú byť problémy s dodávkami krmiva špeciálne tých, ktoré sú obstarávané zo zahraničia (ako napr. sóje)
-prioritou je zabezpečiť zahraničný trh pre import suroviny a export produktov
- veľkým problémom je strach dopravcov z prekročenia hraníc kvôli nákaze, alebo kvôli obmedzeniam stanovenými jednotlivými krajinami, ktoré by im skomplikovali návrat

Taliansko Confcooperative
-hlavným problémom je nepredané mlieka kvôli:
a. neschopnosti mliekarní spracovať celý objem mlieka kvôli nedostatku personálu (PN, karantény)
b. pokles spotreby, najmä čerstvých produktov
c. pokles objednávok od siete HORECA kvôli uzatvoreniu ich zariadení (reštaurácií, pizzerií, hotelov)
- niektoré súkromné mliekarne svojich dodávateľov upozorňujú, že v blízkej budúcnosti s vysokou pravdepodobnosťou nebudú môcť odoberať od nich mlieko
-pokles nákupnej ceny mlieka

Holandsko
-ceny mlieka sú pod tlakom kvôli nedostatku kontajnerov v prístavoch (napr. v Rotterdame na prepravu dojčenského sušeného mlieka a pod.), nakoľko z Číny sa nevracia ich dostatočný počet
-spotová cena mlieka klesla o -5,5 ct/kg
-cena sušeného odstredeného mlieka je asi 2000 EUR/tonu; čo je výrazne pod minulotýždňovými cenami; to sa pravdepodobne v najbližšom mesiaci prejaví v nižších nákupných cenách mlieka

Poľsko
-problémy súvisiace s obmedzením dopravy v rámci EÚ
-Poľsko je významným európskym producentom sušeného mlieka; prebytky sušeného mlieka v najbližších mesiacoch spôsobí ich nadbytok na skladoch, čo bude mať nielen v Poľsku ale aj v celej Európe negatívny dopad na nákupnú cenu mlieka
-spotrebitelia si zakladajú svoje vlastné „sklady“, veľa trvanlivých potravín preto v obchodoch teraz chýba; veľa ľudí začína nakupovať online; zatiaľ nie je nedostatok mliečnych produktov
-predstavitelia najväčších mliekarní ubezpečujú, že ich podniky pracujú v normálnom režime
-v tomto momente je ťažké odhadnúť, ako kríza zasiahne farmy; je však pravdepodobné, že niektoré z nich budú mať problémy so zabezpečením starostlivosti o zvieratá v dôsledku karantén, najmä v prípade rodinných fariem (keď do karantény ide celá rodina a zabezpečiť starostlivosť o kravy bude veľký problém).
-riešila sa otázka odberu mlieka z takto zasiahnutých fariem; predstavitelia spracovateľov mali požiadavku, že ak je na farme koronavírusová karanténa, mlieko z takejto farmy sa nesmie odoberať 14 dní, čo by však poviedlo ku krachu farmy; po konzultáciách s veterinárnymi autoritami, ktorí vysvetlili, že napriek karanténe na farme, mlieko bude za veľmi prísnych sanitárnych opatrení spôsobilé na dodávky, pretože: a) koronavírus sa neprenáša potravinami, b) mlieko je tepelne ošetrené, čo ho chráni proti vírusom.
- v priebehu niekoľkých týždňov sa očakávajú problémy so spotrebou mliečnych produktov kvôli logistickým problémom a poklesu spotreby, čo bude mať negatívny dopad na nákupné ceny mlieka Slovinsko -Slovinsko exportuje asi 30 % surového kravského mlieka do talianskych mliekarní; majú obavy z odmietnutia zo strany talianskych mliekarní alebo aj úplného zatvorenia hraníc; Slovinsko v takom prípade nebude mať dostatok spracovateľských kapacít na spracovanie tohto objemu mlieka (cca 450 000l/deň)
-chorvátska spotreba mlieka je naviazaná na cestovný ruch a zdá sa, že začiatok sezóny je v ohrození (Veľká noc, 1. máj)
-dopyt z Talianska po slovinskom mlieku klesá; na najbližšie mesiace budú talianski odberatelia akceptovať iba polovicu zvyčajne dodávaného objemu (cca 250 000 l mlieka nebude v Taliansku spracovaného)
-obchodníci sa snažia presunúť mlieko do slovinských mliekarní, ktoré však tiež čelia prebytku mlieka
-slovinské mliekarne čelia problémom s predajom svojich produktov do zahraničia, takže majú stále viac a viac produktov na skladoch; ak sa situácia v najbližšom týždni nezmení, slovinské mliekarne budú nútené zrušiť aj platné zmluvy
-z tohto dôvodu ceny mlieka klesajú; od začiatku roka do súčasnosti cena mlieka klesla takmer o 4ct/l
- problémy sú na hraniciach, napr. Chorvátsko má veľmi pomalé kontroly, ktoré vyúsťujú v 15 km dlhé kolóny na hraniciach s dobou čakania až 10 hodín
-dopyt po mliečnych produktov sa presunul od čerstvých produktov k UHT mlieku a syrom; ľudia nakupujú mlieko (ako aj iné produkty do zásoby)
-kvôli obmedzenej dostupnosti pracovnej sily, maloobchod obmedzil otváracie hodiny; zaznamenali silný dopyt o on-line predaj
-aktuálne neevidujeme žiadny výrazný nedostatok v zásobovaní poľnohospodárskych podnikov (napr. krmivá, atď.) a to vďaka výnimke pre poľnohospodárske predajne; slovinská vláda zatvorila všetky obchody s výnimkou potravín bánk, pošty, čerpacích staníc atď. a aj s výnimkou dodávateľov do poľnohospodárstva.
-družstvá však čelia miernemu nedostatku vodičov kamiónov, odkedy sú títo vystavení ohrozeniu najmä pri dodávkach do talianskych mliekarní, nakoľko ochranný materiál je ťažko dostupný

Španielsko
-zatiaľ nie je zjavný žiadny výrazný problém v dodávkach mlieka a v oblasti vnútorného presunu zvierat; odstavenie akejkoľvek mliekarne by však znamenalo vážne ohrozenie a znemožnenie dodávok mlieka
- export bol výrazne zasiahnutý (nedostatok kontajnerov)
-sieť Horeca znížila svoje nákupy, ale domáci dopyt zatiaľ funguje v bežnom objeme
-existujú obavy z uzatvorenia niektorých spracovateľských podnikov kvôli nákaze alebo karanténe niektorých ich zamestnancov; v niektorých odvetviach by to znamenal len čiastočný problém, ale v mliekarenskom sektore by to spôsobilo vážne problémy

UK
-trh sa rýchlo prispôsobuje správaniu spotrebiteľov; všetky farmy a celý potravinársky priemysel bude zasiahnutý rýchlo sa meniacimi podmienkami
-kvôli odporúčaniam vlády, aby ľudia zostávali doma a vyhýbali sa verejným priestranstvám sa ich stravovanie presunie z reštauračných zariadení do domácností, čo bude tlak na maloobchod
-spracovatelia, ktorí dodávajú výrobky do maloobchodných sietí budú zaznamenávať nárast dopytu: kľúčovým bude dostatok dodávok a plynulosť dopravy a zvládnutie nákupnej paniky.
-vo vážnej situácii sú spracovatelia, ktorý dodávajú svoje produkty do reštauračných zariadení; okamžitý a výrazný pokles dopytu v tomto sektore môže spôsobiť že na ich skladoch sa budú zhromažďovať veľké zásoby; problém nerieši navýšenie dopytu, ktorý zaznamenáva maloobchod, keďže maloobchod často nakupuje od konkrétneho zmluvného dodávateľa
-pre mliekarne dodávajúce do reštaurácií by to mohlo znamenať presun mlieka na spotové trhy; z pohľadu sezónneho nárastu dodávok sa výrazne znížia ich príjmy
-uzatváranie svetových trhov spomalí cestovný ruch a ekonomický rast a bude mať vplyv na spotrebu a na rovnováhu medzi maloobchodným predajom a predajom prostredníctvom zariadení spoločného stravovania; výpadky v preprave a nedostatok chladiacich kontajnerov predstavujú pre dodávateľský reťazec náklady navyše
-doprava v rámci krajiny zatiaľ nezaznamenáva žiadne problémy, aj keď dodávky niektorých mliečnych výrobkov sú spomalené alebo zrušené; v súvislosti so zvyšovaním zásob sa očakáva sa ďalšie zníženie nákupných cien mlieka

Zdroj: Copa-Cogeca
Preklad:
Úrad SZPM
Ing. Margita Štefániková
Ing. Soňa Borovská, PhD.


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce